همین فردا بود

ساخنار شکنی، قسمت دوم :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
ساختار شکنی (قسمت اول: پاسخ به چند سوال) :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
خستگی، افسردگی و سرماخوردگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
سیاحت غرب :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
لیسیدن زرافه شترمرغ را :: ۱۳٩٠/٩/٢
زمزمه های شیطان :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
صحنه هایی از یک سال :: ۱۳٩٠/٢/۸
امسال در نمایشگاه کتاب، زرافه را توی یخچال بگذارید :: ۱۳۸٩/٢/٥
امسال در نمایشگاه کتاب، زرافه را توی یخچال بگذارید :: ۱۳۸٩/٢/۳
باید به هم کمک کنیم :: ۱۳۸۸/٦/٩
معجزه اتفاق می افته :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
۱۳۸٦/٤/٢٩ :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
يک :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
غزل پست مدرن: این ور آب ، اون ور آب :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
کلاس آموزش ادبيات پسامدرن :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
صدای گریه مردی که دوستش داری :: ۱۳۸٥/٦/۳
راوی بعد :: ۱۳۸٥/۱/٢٦