ساخنار شکنی، قسمت دوم

در این پست می خواهیم سه مورد اول از فرایند هشت مرحله ای ساختار شکنی متن را توضیح بدهیم. سایر موارد را به دلیل اینکه نمی خواهم بحث طولانی شود، در پستهای بعدی توضیح خواهم داد.

یک: جستجوی دو گانگی ها

هر متنی واجد یک سری نظامهای دوگانه است. زن یا مرد. سفید یا سیاه. سازمان یا محیط. کمیت یا کیفیت. ثروتمند یا فقیر. ثابت یا موقت. پیر یا جوان و غیره. ساختار گراها و فرمالیست و امثالهم در نقدهایشان به دنبال کشف این نظامهای دوتایی هستند اما در هنگام ساختار شکنی ما به دنبال کیفیت های ناپایدار این دوتایی ها هستیم نه ردپای ساختاری تثبیت کننده شان. حالا این حرف یعنی چی؟

مثلا فرض کنید وقتی می گوئیم امر مردانه، ایدئولوژی معطوف به مردسالاری به دنبال تثبیت یک تعریف کلی از یک امر مردانه است در حالیکه یک چیز مردانه شامل کیفیت های متفاوتی است. مثلا شما مرد خشن می توانید داشته باشید یا مرد لطیف و نرم خو. در هنگام ساختار شکنی ما به دنبال درک روشهایی هستیم که توسط آنها در یک روایت تعاریف حاشیه ای و سایر تعاریف ممکن از هر کدام از این دو تائی ها بر تعریف اصلی و مسلط پیشی می گیرد.

برای این کار شما در هنگام تحلیل متن، دو تائی های مسئله ساز برای تعریف ایدئولوژیک مسلط را باید بگردید پیدا کنید و اگر نیست به دنبال دلایل غیبت یا خاموش ماندنش باید بگردید. نگاه کنید که کجای یک متن می خواهد به شما یک خوانش مسلط، یک محور تعریف یا یک مفهوم ذاتی را بقبولاند. راه پیدا کردن این خوانش مسلط و راه کنار زدن این خوانش مسلط جستجوی همین تقابل های دو دویی در متن است. توضیح بیشتر این مورد را باید در روند شکل گیری تفکر پساساختارگرا جستجو کرد. جایی که برای اولین بار منطق تحلیل ساختار گرا که بر مبنای دوگانه ها استوار شده بود، مورد تردید قرار گرفت. اگر زمانی اشترواس از دو گانه ی متمدن در برابر غیر متمدن صحبت می کرد، زمانی هم رسید که فوکو به حد فاصل های تعریف شده برای دو گانه ی عاقل در برابر دیوانه شک کرد.

دو: باز تفسیر سلسله مراتب

سلسله مراتب در نظام ارزشی که شما سعی در تحلیلش دارید فی نفسه وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی متن ها چیزهایی را به عنوان امور واقعی و خوب و چیزهایی را به عنوان امور واقعی و بد به صورت پیش فرض در خودشان دارند. حالا این پیش فرضها می توانند خیلی آشکار بودند یا خیلی مخفی باشند اما به هر حال وقتی که متنی را می خوانید می توانید ببینید که یک سری امور را بالاتر از امور دیگر و یک سری را پائین تر فرض کرده و به همین ترتیب جلو رفته تا آنکه یک سلسله مراتب ارزشی شکل گرفته.

برای مثال در روایت سرمایه دارانه از شیوه اداره ی یک کارخانه، کارگران ممکن است به عنوان توده ای بی سواد که امکان مدیریت خودشان را ندارند و منابع را به باد می دهند تصویر شده باشند و به همین دلیل سلسله مراتب ارزشی به این صورت شکل گرفته باشد که مدیر مهم تر از کارگر است در حالیکه در یک روایت مارکسیستی سرمایه داران به عنوان زالوهای خون آشامی تصویر شده باشند که تا آخرین قطره ی خون کارگر را می مکند. البته سلسله مراتب ارزشی متنها هیچ وقت این قدر ها آشکار نیست و شاید به سختی بتوان از متون مربوط به نظریه سازمانها سلسله مراتب ترجیح مردمحوری، سفید پوستی و آنگلو ساکسون بودن را تشخیص داد.

در همان روایتِ کارخانه، در بیرونی ترین حالت می توان دو شعار را تشخیص داد اینکه کارخانه جای بسیار خوبی بود اگر برای اداره ی آن به کارگر احتیاج نداشتیم در مقابل این شعار که کارخانه جای بسیار خوبی می بود اگر مدیریت آن به جای سرمایه داران در دست خود کارگران می بود. برهان ساختار شکنی می خواهد نشان دهد که چگونه یک روایت با سر دادن شعارهایی از این قبیل سعی دارد شما را وادار به پذیرش آن به عنوان یک حقیقت بکند. دقت کنید که شما در هنگام ساختار شکنی به دنبال حالتهای محتمل دیگر برای تفسیر هستید. نگاه کنید که کجاها متن در هنگام ارائه این سلسله مراتب لنگ می زند و از طریق زبان به دنبال پوشش دادن سوراخهای حکم کلی که می خواهد بدهد است. برای توضیح بیشتر یک مثال بی ربط به هنر و ادبیات می زنم.

مثلا وقتی شما دارید متنی را در مورد سیاستگذاری های عمومی ایران می خوانید که سلسله مراتب قانونی کسب مشروعیتش را به وضوح بیان می کند: شما در درجه اول قانون اساسی را دارید بعد سند چشم انداز بعد سیاستهای کلی (برنامه های 5 ساله) بعد قانون برنامه و قوانین جاری بعد قاون بودجه بعد سندهای توسعه بعد موافقت نامه های جاری و عمرانی.

من برای اینکه نشان بدهم ساختار شکنی وجود دارد و ما آن را در متن خلق نمی کنیم این سلسله مراتب از متون قانونی را مثال زدم که کاملا سعی دارند متونی قطعیت گرا باشند و تا جائی که می شود راه را برای تفاسیر مختلف به نفع یک تفسیر ببند. شما در هنگام ساختار شکنی شکل گیری این سلسله مراتب به روشهای تفسیری توجه می کنید که چرایی شکل گیری آنها را توضیح میدهند برای مثال شما می توانید نگاه کنید که کدام سندها وجهه قانونی دارند و کدامها وجهه ی توصیه ای و رسم چشم انداز. قاعده این است که برای سیاستگذاری اسناد قانونی ملاک اولیه باشند و بعد اسناد توصیه ای 

چیزی که در این وسط پنهان شده ایدئولوژی کسب مشروعیت بر مبنای تداوم در طول زمان است. پس وقتی می خواهید تحلیل کنید از خودتان می پرسید چرا این سلسله مراتب وجود دارد. جواب محتمل برای این سوال این است که مشروعیت عمل سیاستگذاری به ارجاعش به اسنادی برمی گردد که در درجه اول به امضای عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور که رهبر است، رسیده باشند. چرا؟ چون استناد به این مرجع، تداوم زمانی بالاتری دارد. چرا؟ چون به نسبت تغییرات مجلس و دولت احتمال تغییر نظر کمتری در آن مشاهده می شود. سیاستگذاری مطلوب سیاستی است که بقای زمانی بیشتری داشته باشد. اینجاست که اسطوره بقا در زمان وارد تحلیل می شود.اما آیا این بد است یا خوب؟ همان طور که قبلاً گفتیم وقتی که از ساختار شکنی حرف می زنید بد و خوبی وجود ندارد.

اما بقا در زمان سلسله مراتب می سازد، به همین دلیل هم هست که یک اثر ادبی بالاتر از اثر ادبی دیگر قرار می گیرد (در ذهن توده کتابخوان). سلسله مراتب ادبی هم مانند سلسله مراتب سیاسی است. باز تفسیر آنها یعنی اینکه بگوییم چرا صادق هدایت در ذهن توده کتابخوان ما جایگاه بالاتری مثلاَ از فهمیه رحیمی دارد. در گفتمان های سیاسی قواعد سلسله مراتب ساز چه از طریق عرف، چه دین و چه ترجمه وارد شده باشند، باید به صورت متون قانونی بازتعریف شود. این متن ها را می شود خواند و بازتفسیر کرد. می شود هشت مرحله فوق را برایشان متصور شد اما در مورد متون ادبی بازتعریف به صورت متنی قراردادی وجود ندارد. ساختار حاکم بر این فرایند خود، فی نفسه نسبی است. شاید به همین دلیل است که گفته اند ساختار شکنی در مورد متون ادبی قابلیت اجرای زیادی ندارد.

سه:کشف صداهای یاغی و نفی اقتدار تک صدایی

وقتی از کشف صداهای یاغی صحبت می کنیم این مسئله هیچ ربطی به چند صدایی متن و امثالهم ندارد. ربطی به تعدد راوی هم ندارد. ربطی به گذاشتن صداهای دیگران در متن هم ندارد. صداهای یاغی در خود متن حضور دارند و علیه شعاری که کل متن می خواهد بدهد دست به عصیان می زنند. ساختار شکنی فقط عمل شنیدن اینهاست. یوانه مارتین در این مورد مثال زیر را می زند که به نظرم از هر تعریفی بهتر است:

فرض کنید رئیس یک شرکت بین المللی، یک کارمند مهم یا یک مدیر ارشد دارد که زنی حامله است. شرکت به زودی مراسم رونمایی از یک محصول را می خواهد برگزار کند که حضور زن در آن الزامی است. رئیس شرکت حالا دارد در یک خطابه ی فمینیستی از امکاناتی که برای رفاه حال کارمند زنش ارائه کرده حرف می زند:

"ما زن جوانی را داریم که حضورش در مراسم رونمایی محصول مان به شدت مهم است اما ایشان حامله بودند و می خواستند ترتیبی بدهند تا عمل سزارین شان دیروز انجام شود تا خود را برای حضور در این رویداد آماده کنند اما ما هم مثل شما اصرار داشتیم که ایشان در منزل بمانند و به همین دلیل ناچار شدیم که امکاناتی را به منزل ایشان اختصاص بدهیم تا از طریق ویدئو کنفرانس با ما در ارتباط باشند ما تلاش مان را می کنیم تا خلاء حضور ایشان به این ترتیب حل شود زیرا به نظر ما این مسائل شخصی ایشان به همان اندازه ی کارشان دارای اهمیت است"

خب این متن در لایه ی بیرونی خود شاید نمایانگر یک مدیر نمونه برای جماعت فمینیست باشد اما ساختار شکنی متن صداهای یاغی را عریان می کند که نشان دهنده ی چیز دیگری است. در درجه اول مدیر می گوید ما زن جوانی را داریم یعنی این زن متعلق به ماست و ما بر کل زندگی اش دسترسی داریم. شاید شما بگوئید که خب اگر می گفت زن جوانی هست که برای ما کار می کند ماجرا ختم به خیر می شد اما این طور نیست وقتی که جلوتر می رویم می بینیم که نه رئیس شرکت این دیدگاه مالکیتی را در ادامه حرفهایش هم دارد. قرارداد او با شرکت، اختیار تعیین رفتار کاری او را به کارفرمایش داده اما مسائل شخصی و پزشکی کارمند ربطی به کارفرمایش ندارد پس وقتی مدیر می گوید که کارمندش می خواسته ترتیبی بدهد که عمل سزارینش دیروز انجام بشود از سلسله مراتب ارزشی ترجیح کار بر سلامتی یا ترجیح اداره بر خانه پرده بر میدارد. جمله ی بعدی که رئیس می گوید که یعنی لطف کرده و اصرار کرده که او سزارین نکند و در منزل بماند باز هم در دل خود این صدای یاغی را دارد که می گوید تشخیص در خانه ماندن یا نماندن و سزارین کردن یا نکردن و تشخیص دیروز یا امروز زایمان کردن یک فرد، در رابطه ی پزشک با بیمار تعیین می شود و حتی بر اساس قوانین طبیعت تعریف می شود نه بر اساس رابطه ی کارمند با کارفرما. جمله ی بعدی که نشان دهنده ی اختصاص امکانات به منزل وی است در واقع به ما می گوید که تفکیک دو تایی محل کار/ محل زندگی شکسته شده و در واقع حوزه ی کاری زن به حوزه ی خصوصی او وارد شده یا تجاوز کرده است و اگرچه که ممکن است زن حتی از این قضیه استقبال کرده باشد اما وجود این شکاف میان دو حوزه نشان دهنده ی وجود همان سلسله مراتبی است که بالاتر گفتیم. پس در واقع وقتی که رئیس دارد در انتها نتیجه می گیرد که مسائل شخصی کارمندش به اندازه ی مسائل کاری او برای شرکت مهم است عملا دارد شعاری بی پشتوانه می دهد زیرا تمامی متن نشان  دهنده ی آن است که ترجیح با کار است و نیز اینکه این زن با تمام مسائل شخصی اش بخشی از متعلقات ما به عنوان کارفرماست.

/ 0 نظر / 140 بازدید